Dzisiaj jest: 14.7.2024, imieniny: Kamili, Kamila, Marcelego
WYBIERZ JĘZYK

Regulamin

REGULAMIN PORTALU
Warszawskie OGŁOSZENIA


1.
POSTANOWIENIA WSTĘPNE.

1) Regulamin określa zasady świadczenia usług przez Firmę: Symbolics Domains Ltd na rzecz Użytkowników polegający na umożliwieniu zamieszczania Ogłoszeń, Ofert oraz Reklam zarówno osobom indywidualnym jak i innym podmiotom gospodarczym na stronie internetowej działającej pod głównym adresem www.warszawskieogloszenia.pl , zwanej dalej Portalem .
2) Warunkiem uzyskania dostępu do funkcjonalności Portalu Szczecińskie Ogłoszenia jest skorzystanie z urządzenia komunikującego się z Internetem - wyposażonego w powszechnie używaną przeglądarkę internetową lub za pomocą odpowiedniej aplikacji.


2.
DEFINICJE.

Użyte w Regulaminie terminy oznaczają:
Operator - Firma Symbolics Domains Ltd z siedzibą w Wielkiej Brytanii pod adresem: 31 Rutland Street, Mansfield, NG184AP, United Kingdom.
Firma została zarejestrowana w Companies House /UK/ pod numerem 11189774, z którą Użytkownik może kontaktować się przy pomocy poczty e-mail: symbolicsdomains@gmail.com
Portal Gdańskie Ogłoszenia prowadzony jest przez Operatora w języku polskim, umożliwiający zamieszczanie i przeglądanie Ogłoszeń, jak i Reklam osobom fizycznym, Firmom oraz innym podmiotom gospodarczych lub użyteczności publicznej czy Stowarzyszeniom itp.
Portal dostępny w domenach internetowych wskazanych w pkt. 1 ust.1 Regulaminu, a także w ramach innych Portali internetowych zarówno własnych, jak i prowadzonych przez partnerów Operatora.
Ogłoszenie - Sporządzone przez Użytkownika ogłoszenie dotyczące kupna, sprzedaży (zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży), zamiany, pracy, oferowanych usług itd. - zamieszczane w Serwisie na warunkach przewidzianych w niniejszym Regulaminie.
Punkty Promocyjne- Punkty dodawane przez Operatora do Konta Użytkownika w ramach wykupienia Pakietu Ogłoszeń z oferty Portalu.
Użytkownik używa ich przy dodawaniu Ogłoszeń oraz ich Promowaniu.
Towar - Rzecz, usługa lub prawo oferowane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, które mogą być przedmiotem Ogłoszenia zgodnie z Regulaminem.
Reklama - Zdjęcie lub inna grafika, a także treść tekstowa służąca reklamie przeznaczona do emisji na stronach Portalu w wyznaczonych przez Operatora miejscach.
Użytkownik - Osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, która w trybie przewidzianym w Regulaminie utworzyła Konto poprzez właściwą Rejestrację lub aktywowała Ogłoszenie.
Konto - Przydzielone danemu Użytkownikowi, identyfikowane za pomocą adresu e-mail, zabezpieczone hasłem indywidualnym dla każdego Użytkownika.
Jest to część Serwisu za pomocą której Użytkownik może dokonywać określonych działań w ramach Serwisu otrzymując dostęp do dodatkowych funkcji określonych w pkt 5 ust. 3 Regulaminu.
Limit - Dopuszczalna liczba darmowych Ogłoszeń przewidziana dla danej kategorii Ogłoszenia po przekroczeniu której konieczne jest wykupienie Pakietu w celu zamieszczenia kolejnego Ogłoszenia w Serwisie. Limity dla poszczególnych kategorii Ogłoszeń zostały szczegółowo opisane w załączniku nr 4
Pakiet Ogłoszeń - Zestaw płatnych Ogłoszeń nabywany przez Użytkownika po przekroczeniu Limitu darmowych Ogłoszeń lub wykupienie większej ilości Ogłoszeń w postaci punktów) po promocyjnej cenie.
Pakiet Promowań - Zestaw płatnych usług promowań Ogłoszeń takich jak:

Podbijanie, Wyróżnianie, Premium, Premium Plus.
Rodzaje Pakietów Promowań, zasady ich zakupu i korzystania zostały określone w załączniku nr 2.
Regulamin - Niniejszy regulamin określający zasady świadczenia usług i korzystania z Portalu.
Rejestracja - procedura zakładania Konta Użytkownika.
Cennik - Zestawienie ustalanych przez Operatora opłat za usługi świadczone w ramach Serwisu określone w Załączniku nr 3 do Regulaminu – dostępne bezpośrednio w „stopce” Portalu pod zakładką „Cenniki”.


3.
OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z PORTALU

1)Ogłoszenie pochodzi od Użytkownika, który samodzielnie ustala jego treść. Treść Ogłoszenia musi być zgodna ze stanem faktycznym.
2)Zamieszczenie Ogłoszenia powinno odzwierciedlać rzeczywisty zamiar dokonania transakcji lub czynności, której Ogłoszenie dotyczy.
3)Ogłoszenia dostępne są dla wszystkich użytkowników Internetu.
Wraz z Ogłoszeniem na stronie Portalu zamieszczany jest formularz kontaktowy, który umożliwia każdemu zalogowanemu Użytkownikowi przesłanie wiadomości na adres e-mail: siecportaliogloszeniowych@gmail.com  przypisany do Ogłoszenia.
4)Ogłoszenie zamieszcza Użytkownik osobiście lub korzysta z usług (pomocy) Portalu pod adresem e-mail. siecportaliogloszeniowych@gmail.com
5)Jedno Ogłoszenie określa (pola obowiązkowe do wypełnienia oznaczone w Serwisie są znakiem: „*”):
a)Kategorię ogłoszenia,
b)Typ ogłoszenia,
c)Tytuł ogłoszenia (często jest to nazwa towaru lub usługi),
d)Data, do której ogłoszenie jest wyświetlane,
e)Osoba / Firma,
f)E-mail,
g)Województwo,
h)Powiat,
i)Kod zabezpieczający (dla użytkowników niezarejestrowanych),
j)Zapoznanie się i akceptację (potwierdzenie tego faktu) niniejszego Regulaminu.
6)Treść Ogłoszenia powinna w jasny sposób nawiązywać do Usługi lub Towaru, opisywać go dokładnie, rzetelnie i kompletnie oraz nie może wprowadzać w błąd innych Użytkowników w szczególności co do właściwości Towaru takich jak: jego jakość, parametry, stan, pochodzenie, marka czy producent.
7)Ogłoszenia musi jasno i jednoznacznie określać czy Towarem jest określony komplet czy jest to pojedynczy Towar oraz wskazywać czy określona przez Użytkownika cena dotyczy kompletu czy pojedynczego Towaru.
Możliwe jest jednak dodanie w treści Ogłoszenia informacji o dostępności Towaru w różnych kolorach lub rozmiarach.
8)Ogłoszenie może być zamieszczone w języku polskim po spełnieniu zasad określonych w załączniku nr 5 do niniejszego Regulaminu.
9)W treści Ogłoszenia (w jego opisie i dołączonych zdjęciach lub grafice) Użytkownik nie może zamieszczać adresów e-mail, adresów stron internetowych, numerów telefonów i numerów komunikatorów internetowych. Adres e-mail, numer telefonu lub numer komunikatora internetowego mogą być zamieszczane wyłącznie we wskazanych polach w formularzu Ogłoszenia.
10)Operator zastrzega, że Ogłoszenia, które będą zawierały przedmiotowe dane w sposób naruszający niniejsze postanowienie mogą być usunięte.
11)Ogłoszenie nie może dotyczyć poszukiwania Towaru, którego dystrybucja oraz rozpowszechnianie jest prawnie zabronione.
12)Niedozwolone jest zamieszczanie Ogłoszeń o charakterze towarzyskim, dotyczy to w szczególności kategorii Praca.
13)Ilość darmowych Ogłoszeń umieszczonych w tym samym czasie przez jednego Użytkownika jest odpowiednio ograniczona przez Portal.
Limity darmowych Ogłoszeń/Ofert dla jednego Użytkownika określa załącznik nr 4;
14)Z zastrzeżeniem pkt. 8 publikacja Ogłoszeń oraz Ofert na Portalu zamieszczanych w kategorii z działu „OGŁOSZENIA” lub „Twój SKLEP” w liczbie nieprzekraczającej Limitu jest bezpłatna (np. pierwsze). Zamiar publikacji większej ilości Ogłoszeń lub Ofert niż określa Limit oznacza dokonania opłaty za każde kolejne ogłoszenie ponad Limit lub obowiązek wykupienia przez Użytkownika Pakietu Ogłoszeń/Ofert.
15)Po przekroczeniu Limitu Użytkownik otrzymuje komunikat z informacją o jego przekroczeniu oraz informację o konieczności dokonania opłaty.
16)Ogłoszenia zamieszczane w dziale „NIERUCHOMOŚCI” podlegają opłacie określonej w Cenniku - Załącznik nr 3.
17)Ogłoszenia zamieszczane w dziale „OFERTY FIRM” podlegają opłacie określonej w Cenniku - Załącznik nr 3.
18)Użytkownik jest odpowiedzialny za publikowane treści (w tym zdjęcia lub publikowaną grafikę) i gwarantuje, że są one zgodne ze stanem faktycznym oraz prawem, a ich publikacja nie narusza praw Operatora, Regulaminu oraz praw osób trzecich w tym praw autorskich.
19)Operator chroni dane Użytkowników zgodnie z polityką prywatności określoną w Załączniku nr 1 do Regulaminu stanowiąca jego integralną część.
20)Pobieranie lub wykorzystywanie w jakimkolwiek zakresie dostępnych w ramach Portalu materiałów wymaga każdorazowo zgody Operatora i nie może naruszać postanowień Regulaminu oraz powszechnie obowiązującego prawa, jak również nie może naruszać interesów Firmy Symbolics Domains Ltd.
21)Zabronione jest jakiekolwiek agregowanie i przetwarzanie danych oraz innych informacji dostępnych na Portalu w celu ich dalszego udostępniania osobom trzecim w ramach innych serwisów internetowych, jak i poza Internetem.
22)Zabronione jest również wykorzystywanie oznaczeń Portalu w tym charakterystycznych elementów grafiki bez zgody Operatora.


4.
ZAMIESZCZANIE OGŁOSZEŃ BEZ DOKONANIA REJESTRACJI

(UTWORZENIA KONTA).
1)Zamieszczenie Ogłoszenia na Portalu wymaga:
a)Użycia przycisku „Dodaj Darmowe Ogłoszenie” dostępnego na stronie www.polporto.pl a następnie - po zapoznaniu się z treścią - dokonania wyboru: „Dodaj ogłoszenie bez rejestracji”
b)wypełnienia formularza w tym umieszczenia treści Ogłoszenia (tj. wypełnienia co najmniej pól oznaczonych, jako obowiązkowe oznaczonych „*”) w tym zapoznanie się z Regulaminem i jego akceptację, a następnie zatwierdzenie przyciskiem „Dodaj”,
c)następnie:
- oczekiwanie na dokonanie aktywacji Ogłoszenia przez Administratora Portalu (w zależności od ustawień Operatora) lub
- aktywacje Ogłoszenia bezpłatnego poprzez kliknięcie w link aktywacyjny wysłany na adres e-mail Użytkownika.
2)Emisja Ogłoszenia na Portalu rozpoczyna się niezwłocznie po jego aktywacji i trwa taką ilość dni, jaką zadeklaruje Użytkownik w wypełnionym wcześniej formularzu.
3)Za pomocą formularza, o którym mowa powyżej Użytkownik może dołączyć do Ogłoszenia zdjęcia w liczbie i w formatach określonych na stronie Portalu.
4)W okresie emisji Ogłoszenia niezarejestrowany Użytkownik nie może edytować, zmieniać parametrów swojego ogłoszenia ani zakończyć go przed czasem.. Aby tego dokonać winien zwrócić się do Operatora na adres e-mail: siecportaliogloszeniowych@gmail.com  z prośbą o dokonanie takiej czynności przez Administratora Portalu.
5)Przedłużenie czasu emisji Ogłoszenia następuje niezwłocznie po jego aktywacji.
6)Po upływie zadeklarowanego wcześniej czasu emisji Ogłoszenie zostaje automatycznie usunięte z Serwisu.
7)W czasie zamieszczania lub publikacji Ogłoszenia tylko Użytkownik zarejestrowany może skorzystać z dodatkowej płatnej usługi tzw. Podbijania Ogłoszenia lub jego Wyróżnienia czy Promowania. Szczegółowe zasady dotyczące korzystania przez Użytkownika z przedmiotowej usługi oraz jej zakupu określone zostały w załączniku nr 2 do Regulaminu.


5.
ZAMIESZCZANIE OGŁOSZEŃ PO DOKONANIU REJESTRACJI UTWORZENIE KONTA UŻYTKOWNIKA

1)Zamieszczenie Ogłoszenia wymaga akceptacji Regulaminu, wypełnienia przez Użytkownika odpowiedniego formularza i utworzenia Konta.
2)W przypadku wypełnienia formularza, o którym mowa powyżej na podany przez Użytkownika adres e-mail zostanie niezwłocznie wysłana wiadomość zwrotna Operatora służąca do aktywacji Ogłoszenia oraz zawierająca inne wymagane prawem informacje.
3)Utworzenie Konta obok aktywacji Ogłoszeń zapewnia Użytkownikowi dodatkowo pełen dostęp do jego Ogłoszeń (np. w celu ich modyfikacji) i korespondencji z innymi Użytkownikami otrzymując dostęp do dodatkowych funkcji:
- możliwość dodania większej ilości zdjęć (8 szt.) do ogłoszenia,
- natychmiastowe dodawanie ogłoszenia bez konieczności oczekiwania na potwierdzenie,
- schowek na interesujące Ogłoszenia,
- jednorazowa akceptacja regulaminu,
- promocje dla użytkowników (jeśli Operator tak postanowi),
- autouzupełnianie danych adresowych,
- możliwość Podbijania Ogłoszenia,
- możliwość Wyróżniania Ogłoszenia,
- możliwość Promowania Ogłoszenia,
- możliwość korzystania z Pakietu Ogłoszeń po wcześniejszym ich wykupieniu w postaci punktów promocyjnych dodanych Użytkownikowi.
4)Aktywacja Konta następuje po utworzeniu hasła i wskazaniu adresu e-mail przez Użytkownika na odpowiedniej stronie Portalu.
Po dokonaniu powyższych czynności Operator na podany przez Użytkownika adres e-mail wyśle wiadomość wskazującą sposób aktywacji Konta (link aktywacyjny) oraz inne wymagane prawem informacje.
5)Aktywacja Ogłoszenia płatnego odbywa się poprzez dokonanie płatności (w pełnej należnej kwocie) poprzez przelew bankowy na wskazane konto bankowe lub przelew online tj. formę płatności elektronicznej obsługiwaną przez:

DotPay Sp. z o.o.

Dane rejestrowe i kontaktowe: Dotpay Sp. z o.o., z siedzibą w Krakowie, 30-552 Kraków, przy ulicy Wielickiej 28b, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Kraków-Śródmieście w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000700791, posiadająca numer NIP 634-26-61-860, NIP EU PL6342661860, numer REGON 240770255 oraz kapitał zakładowy w wysokości 4.000.000,00 PLN, opłacony w całości gotówką.
6)Utworzenie Konta i/lub zamieszczenie pierwszego Ogłoszenia jest równoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Użytkownikiem, a Operatorem w przedmiocie świadczenia usług na warunkach przewidzianych w niniejszym Regulaminie.
7)W przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych utworzyć Konto w ich imieniu oraz dokonywać wszelkich dalszych czynności w ramach Portalu może jedynie osoba, która jest umocowana do działania w tym zakresie w imieniu tych podmiotów.
8)Użytkownik lub podmiot gospodarczy może posiadać i korzystać tylko z jednego Konta na Portalu.
9)Niedozwolone jest używanie tymczasowych adresów email, zarówno do tworzenia Konta, jak i zamieszczenia Ogłoszenia.
10)Świadczenie usług przez Operatora w ramach Konta na Portalu ma charakter bezterminowy, jednakże Użytkownik może w dowolnym momencie usunąć Konto i tym samym rozwiązać umowę z Operatorem będąc zalogowanym na swoim Koncie poprzez wybranie odpowiedniej opcji lub poprzez przesłanie swojego oświadczenia w tym zakresie za pomocą poczty elektronicznej Portalu
11)Świadczenie usług przez Operatora w ramach publikacji Ogłoszenia na Portalu dla Użytkownika posiadającego Konto ma charakter terminowy i trwa przez okres 7, 14, 30, 60 lub 90 dni, jednakże Użytkownik może w dowolnym momencie zakończyć emisję Ogłoszenia i tym samym rozwiązać umowę z Operatorem poprzez przesłanie swojego oświadczenia w tym zakresie za pomocą poczty elektronicznej na adres: siecportaliogloszeniowych@gmail.com z uwzględnieniem zapisów zawartych w pkt 13.
12)Użytkownik (zarejestrowany na Portalu) może odstąpić od umowy bez podania przyczyny z uwzględnieniem zapisów zawartych w pkt 13.
13)Odstąpienie od umowy, jeżeli emisja Ogłoszenia lub Reklamy tj. świadczenie usługi przez Operatora zostało rozpoczęte i jest realizowane nie zobowiązuje Operatora do zwrotu opłaty za usługę.


6.
WYSTAWIANIE PRODUKTÓW
1)Zamieszczenie Produktów w „Twój SKLEP” wymaga akceptacji Regulaminu, wypełnienia przez Użytkownika odpowiedniego formularza i utworzenia Konta.
2)W przypadku wypełnienia formularza, o którym mowa powyżej na podany przez Użytkownika adres e-mail zostanie niezwłocznie wysłana wiadomość zwrotna Operatora służąca do aktywacji Ogłoszenia oraz zawierająca inne wymagane prawem informacje.
3) Podczas wystawiania Produktu należy określić czy Produkt można zakupić w Serwisie czy w sklepie (wstawiając link do sklepu). Jeśli wybierzemy opcje w Sklepie to klient zainteresowany Produktem zostanie przekierowany do właściwego sklepi i tam dokona transakcji zakupu.

7.
RODZAJE OGŁOSZEŃ

1)Na Portalu można zamieścić 4 rodzaje Ogłoszeń klasyfikowanych pod względem emisji i pozycjonowania na Stronie Portalu:
a)Ogłoszenie zwykłe – darmowe do wysokości Limitu wskazanego  w załączniku nr 4,
b)Ogłoszenie Wyróżnione – płatne, określa załącznik nr 2,
c)Ogłoszenie Premium – płatne, określa załącznik nr 2 ,
d)Ogłoszenie Premium Plus – płatne, określa załącznik nr 2 ,
2)Cennik płatnych ogłoszeń określa załącznik nr 3
3)Operator w trybie Promocji zastrzega sobie możliwość okresowego wyłączania dokonywania opłat za poszczególne rodzaje Ogłoszeń.
4)Wyłączenie opcji dokonywania opłat przez Operatora nie zmienia warunków
Korzystania z Ogłoszeń już emitowanych oraz wykupionych wcześniej usługach.


8.
PAKIETY OGŁOSZEŃ

1)W Serwisie można korzystać z wykupionych wcześniej Pakietów Ogłoszeń po promocyjnych cenach.
2)Pakiet Ogłoszeń jest to odpowiednia ilość punktów przypisana Użytkownikowi do wykorzystania przy zamieszczania Ogłoszeń lub dokonywania Wyróżnień. Przy czym 1 pkt jest równoznaczny z jednym Ogłoszeniem lub jednym Wyróżnieniem (w tym Premium Plus oraz Top Oferty).
3)Pakiety Ogłoszeń (punkty) są dopisywane Użytkownikowi na określony okres czasu.
4)Punkty nie wykorzystane w ramach danego Pakietu w określonym przedziale czasowym nie są kumulowane, a opłata za ich wykupienie nie jest zwracana.
5)Rodzaje Pakietów Ogłoszeń (w przeliczeniu na punkty), zasady ich zakupu, jak i korzystania z Ogłoszeń w ramach danego Pakietu określone zostały w załączniku nr 2.


9.
ZASADY ODPOWIEDZIALNOŚCI

1)Operator umożliwia Użytkownikom umieszczanie Ogłoszeń na  Portalu www.warszawskieogloszenia.pl  nie ingerując w formę i treść tych Ogłoszeń z zastrzeżeniem postanowień niniejszego Regulaminu.
2)Użytkownik zobowiązuje się do niezamieszczania Ogłoszeń z Towarami, którymi obrót narusza obowiązujące przepisy prawa lub uprawnienia osób trzecich.
3)Operator nie ponosi odpowiedzialności za nienależyte wykonanie bądź niewykonanie przez Strony umów związanych z Ogłoszeniem.
4)Operator nie ponosi odpowiedzialności za jakość lub legalność oferowanych Towarów, prawdziwość i rzetelność informacji podawanych przez Użytkowników, a także zdolność sprzedających oraz kupujących do realizacji transakcji.
5)Portal nie jest stroną umowy ani stosunków prawnych pomiędzy Usługobiorcami, wynikających oraz bezpośrednio związanych z zamieszczonymi ogłoszeniami, przetargami lub ofertami.
6)Za naruszenie Regulaminu może być uznane m.in. manipulacja słowami kluczowymi w ofercie, wystawienie Ogłoszenia w niewłaściwej kategorii, zastrzeżenie w treści Ogłoszenia dotyczące wysłania Towaru wyłącznie poprzez uprzednią zapłatę ceny przez kupującego. Powyższe działania skutkować będą podjęciem przez Operatora stosownych działań nie wykluczając usunięcia Ogłoszenia lub blokady/usunięcia Konta.
7)Operator ma prawo do usunięcia Ogłoszenia, jeżeli narusza ono w jakikolwiek sposób postanowienia Regulaminu lub przepisy prawa w szczególności, gdy zawiera treści:
a)powszechnie uznane za obraźliwe,
b)noszące znamiona czynów nieuczciwej konkurencji,
c)naruszające dobre obyczaje, prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej,
d)szkodzące dobremu imieniu lub renomie Operatora lub jego partnerów,
e)wprowadzające w błąd.
8)Operator nie odpowiada za:
a)brak zainteresowania przedmiotem Ogłoszenia,
b)realizację obowiązków Użytkowników wynikających z rękojmi i gwarancji dotyczących przedmiotu Ogłoszenia,
c)działanie siły wyższej, systemów teleinformatycznych lub urządzeń od Operatora niezależnych,
d)składane przez Użytkownika oświadczenia drugiej stronie transakcji,
e)Operator ma prawo do usunięcia każdego Ogłoszenia lub zablokowania Konta jeśli zaistniało podejrzenie, że za pośrednictwem Ogłoszenia lub Konta mogło lub może dojść do działań zagrażających bezpieczeństwu innych Użytkowników w ramach Portalu. Podobnie w przypadku, w którym Ogłoszenie negatywnie wpływa na dobre imię Operatora lub w inny sposób szkodzi Operatorowi.
9)W sytuacji gdy Konto lub działalność Użytkownika w ramach Portalu wymaga dodatkowej weryfikacji danych lub w przypadku powzięcia przez Operatora uzasadnionych obaw co do bezpieczeństwa Konta dotyczących w szczególności nieuprawnionego przejęcia Konta przez inną osobę Operator może uzależnić korzystanie z Portalu od wiarygodnego potwierdzenia przez Użytkownika jego tożsamości.
Po ustaniu wyżej wskazanych okoliczności, Operator zniesie przedmiotowe ograniczenia zastosowane wobec Użytkownika.


10.
POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1.Użytkownik może zgłaszać reklamacje dotyczące niewykonania bądź nienależytego wykonania przez Operatora usługi w terminie 14 dni od dnia zakończenia emisji Ogłoszenia bądź dnia, w którym emisja powinna się zakończyć.
2.Reklamację można złożyć za pomocą korespondencji elektronicznej na adres: polportopl@gmail.com.
3.Reklamacja powinna zawierać co najmniej: imię i nazwisko, adres e-mail Użytkownika przypisany do Konta, adres URL Ogłoszenia, którego reklamacja dotyczy bądź inne dane pozwalające na identyfikację Ogłoszenia, okres emisji, okoliczności uzasadniające reklamację, a także konkretne żądanie Użytkownika związane ze składaną reklamacją.
4.Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, Administrator przed rozpatrzeniem reklamacji zwróci się do Użytkownika o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie na adres e-mail przypisany do Konta.
5.Operator rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty otrzymania prawidłowo złożonej reklamacji. Użytkownik otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji drogą korespondencji elektronicznej na adres e-mail przypisany do Konta.


11.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.Regulamin dostępny jest na Portalu w „stopce” strony w zakładce „Regulaminy”
2.O zmianie Regulaminu Operator poinformuje poprzez zamieszczenie informacji na stronie Portalu.
Zmiany wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Operatora nie krótszym jednak niż 7 dni od dnia zamieszczenie informacji na stronie Portalu. Usługi aktywowane przed wejściem w życie zmian będą wykonane na warunkach dotychczasowych, dalsze zaś aktywacje (wznowienia usługi) możliwe są na warunkach bieżących.
3.O ile przepisy prawa nie stanowią inaczej, prawem właściwym dla całości umowy pomiędzy Użytkownikiem, a Operatorem, której przedmiotem jest świadczenie przez Operatora usług na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie.
4.Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Operatora w ramach Portalu będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.
5.Użytkownicy będący konsumentami mają możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed innymi ustawowymi podmiotami takimi jak: UOKiK.
Informacje o sposobie dostępu do w/w. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.
ZAŁĄCZNIK NR 1
POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI UŻYTKOWNIKA
 
1.ZAKRES OBOWIĄZYWANIA I ZGODA NA POSTANOWIENIA
a)Administratorem danych osobowych Użytkowników będących osobami fizycznymi, w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.), jest Firma Symbolics Domains Ltd - wpisana do rejestru przedsiębiorców w Companies House  (United Kingdom) po numerem 11189774 (zwana dalej "Operatorem").
b)Celem Polityki Prywatności jest określenie działań podejmowanych przez Operatora w zakresie danych osobowych gromadzonych za pośrednictwem strony internetowej www.warszawskieogloszenia.pl  i aplikacji mobilnej oraz powiązanych z nimi usług i narzędzi, wykorzystywanych przez Użytkowników do wykonywania czynności, takich jak rejestracja na Portalu, zamieszczanie lub przeglądanie Ogłoszeń i wykonywanie szeregu innych, związanych z powyższym działań. Wszelkie przedmiotowe działania podlegają odpowiednim przepisom prawa, które obowiązują w zakresie ochrony danych. Niniejsza Polityka Prywatności podlega przepisom prawa polskiego, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.)
c)Użytkownik, który korzysta z Serwisu, pobiera aplikację mobilną lub korzysta z powiązanych z nimi usług i narzędzi, potwierdza zapoznanie się z postanowieniami niniejszej Polityki Prywatności i Regulaminu Portalu oraz zrozumienie ich treści, a także wyraża zgodę na wykorzystywanie jego danych osobowych zgodnie z Regulaminem Portalu oraz niniejszą Polityką Prywatności.
d)Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że klikając w linki zamieszczone na Portalu lub aplikacji mobilnej (w tym linki reklamowe), może zostać przekierowany do zewnętrznych usług innych spółek, znajdujących się poza administrowanym środowiskiem Portalu, w których proces gromadzenia danych odbywa się poza bezpośrednią kontrolą Operatora. Polityka ochrony prywatności obowiązująca w usługach lub aplikacjach zewnętrznych podmiotów, znajduje zastosowanie w odniesieniu do danych pozyskanych przez te podmioty w przypadkach określonych poniżej.

2.GROMADZENIE, POZYSKIWANIE I PRZECHOWYWANIE DANYCH
a)Użytkownicy zakładający Konto na Portalu mogą zostać zobowiązani do podania konkretnych informacji, takich jak adres e-mail i hasło. Użytkownicy mają możliwość utworzenia profilu, który zawierać będzie dane, takie jak lokalizacja, imię i nazwisko, numer telefonu, oraz powiązane informacje, w tym zdjęcia załączone przez Użytkownika.
W przypadkach zainteresowania ofertą Użytkownika utworzone profile umożliwiają kontakt pomiędzy Użytkownikami.
Użytkownicy udostępniają informacje na swoich publicznych profilach na własną odpowiedzialność. Użytkownik powinien starannie rozważyć ryzyko upublicznienia danych osobowych, w szczególności adresu lub dokładnej lokalizacji. W przypadku logowania się do Portalu za pośrednictwem zewnętrznej usługi uwierzytelniającej, np. Facebook Connect, Operator w ramach Serwisu pozyskuje dane wyłącznie w postaci adresu e-mail Użytkownika.
b)Operator w ramach Portalu może przechowywać informacje, np. dane osobowe i kontaktowe niezbędne do umożliwienia kupującemu i sprzedającemu zawarcie transakcji, przesłanie wiadomości, komunikowanie się z innymi Użytkownikami i dokonywanie płatności za usługi świadczone przez Operatora w ramach Portalu. Wszystkie dane konieczne do zamieszczenia Ogłoszenia wymagane będą także do utworzenia Konta. Informacje zamieszczane w Ogłoszeniach udostępniane są na własną odpowiedzialność Użytkownika. Użytkownik powinien starannie rozważyć ryzyko upublicznienie danych osobowych w Ogłoszeniu, w szczególności adresu i dokładnej lokalizacji.
c)Operator w ramach Portalu może gromadzić dane osobowe Użytkownika, np. imię i nazwisko oraz dane kontaktowe, w przypadku, gdy uczestniczy on w grach, quizach lub promocjach marketingowych oferowanych bezpośrednio na Portalu lub sponsorowanych przez niego serwisach zewnętrznych. Operator w ramach Portalu ma również możliwość przetwarzania danych dotyczących skuteczności prowadzonych kampanii reklamowych, w tym oglądanych i klikanych reklam, zarówno bezpośrednio na Portalu, jak i w serwisach zewnętrznych.
d)Operator w ramach Portalu może gromadzić dane osobowe Użytkowników kontaktujących się z działem obsługi Użytkownika, które są niezbędne do zrealizowania prośby Użytkownika i kontaktu z nim w razie konieczności. Kontakt możliwy będzie także poprzez wykorzystanie danych umieszczonych w tym celu na Koncie Użytkownika. Operator jest uprawniony do gromadzenia innych danych dotyczących komunikacji z Użytkownikami, np. informacji o prośbach o wsparcie lub informacji zwrotnych ze strony Użytkowników.
e)Operator jest uprawniony do automatycznego pozyskiwania i rejestrowania danych przekazywanych na serwer przez przeglądarki internetowe lub urządzenia Użytkowników, np. adres IP, parametry oprogramowania i sprzętu, przeglądane strony, numer identyfikacyjny urządzenia mobilnego, informacje o korzystaniu z aplikacji oraz inne dane dotyczące urządzeń i korzystania z systemów. Gromadzenie powyższych informacji następować będzie w przypadku korzystania ze strony internetowej lub aplikacji mobilnej Serwisu lub usług podmiotów zewnętrznych.
f)Operator jest uprawniony do uzupełniania posiadanych informacji o Użytkownikach o dane uzyskane zgodnie z prawem od partnerów biznesowych i podmiotów zewnętrznych.

3.ADRES IP, PLIKI COOKIES I NUMERY IDENTYFIKACYJNE URZĄDZEŃ MOBILNYCH
a)Operator jest uprawniony do gromadzenia w ramach Portalu danych za pośrednictwem takich technologii jak pliki cookies, piksele śledzące oraz obiekty udostępniane lokalnie (np. w przeglądarce lub na urządzeniu). Ciasteczka („cookies”) to niewielkie pliki tekstowe przechowujące dane lokalnie na komputerze, telefonie komórkowym lub innym urządzeniu Użytkownika. Piksele to niewielkie obrazy stanowiące część kodu strony internetowej, które umożliwiają innemu serwerowi, m.in. pomiar oglądalności strony, i często stosowane są wraz z plikami cookies. Kod strony śledzi czy i kiedy (oraz na jakiej stronie) piksel został załadowany, dostarczając informacji, że Użytkownik obejrzał część lub całość danej strony.
b)Za pośrednictwem plików cookies serwer strony internetowej ma możliwość zachowania informacji np. o preferencjach i ustawieniach komputera, telefonu komórkowego lub innego urządzenia Użytkownika, które są odtwarzane w czasie kolejnej wizyty. Innymi słowy pliki cookies wykorzystywane są między innymi do zapewnienia przyjaznego korzystania z Portalu tak, aby możliwe było np. korzystanie z Serwisu bez konieczności ponownego logowania się. Operator zbiera w ramach Portalu zarówno ciasteczka „stałe”, jak i „sesyjne”. Ciasteczka „stałe” przechowywane są na komputerze Użytkownika przez dłuższy czas, podczas gdy ciasteczka „sesyjne” są usuwanie automatycznie po zamknięciu okna przeglądarki.
c)Operator może umożliwiać podmiotom zewnętrznym, takim jak dostawcy reklam lub rozwiązań analitycznych, gromadzenie informacji z wykorzystaniem powyższych technologii bezpośrednio na stronach internetowych lub w aplikacji mobilnej Portalu. Zgromadzone w ten sposób dane podlegają postanowieniom polityk prywatności przyjętym przez te podmioty.

4.WYKORZYSTANIE ZGROMADZONYCH DANYCH
a)Operator jest uprawniony do wykorzystywania zgromadzonych i przechowywanych danych w Serwisie w następujących celach:
•zapewnianie obsługi Użytkownika, w tym zakładanie i zarządzenia kontami Użytkownika, rozwiązywanie problemów technicznych i udostępnianie funkcji;
•dostosowywanie oferty i doświadczeń Użytkownika, w tym reklam, we właściwościach Portalu lub właściwościach usług podmiotów zewnętrznych;
•monitorowanie aktywności wszystkich i konkretnych Użytkowników np. wyszukiwane słowa kluczowe, zamieszczane Ogłoszenia oraz zarządzanie ruchem na Portalu;
•kontaktowanie się z Użytkownikami, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług, obsługą Użytkownika, dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności e-mail oraz telefon;
•przeprowadzanie badań i analiz w celu poprawy działania dostępnych usług;
•egzekwowanie przestrzegania Regulaminu Serwisu, w tym zwalczanie oszustw i nadużyć; oraz
•oceny niektórych czynników osobowych Użytkownika, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących osobistych preferencji, zainteresowań, zachowania czy lokalizacji.
b)Operator jest uprawniony do przechowywania zgromadzonych i śledzonych na Portalu danych wyłącznie w zakresie realizacji powyżej określonych celów biznesowych.
c)Operator zastrzega sobie prawo do filtrowania i blokowania wiadomości przesyłanych poprzez wewnętrzny system wiadomości, w szczególności jeśli mają charakter spamu, zawierają niedozwolone treści lub w inny sposób zagrażają bezpieczeństwu użytkowników serwisu.

5.UDOSTĘPNIANIE DANYCH
a)Operator może udostępniać gromadzone dane innym serwisom internetowym prowadzonym przez przedsiębiorstwo Operatora.
b)Operator nie udostępnia zebranych danych osobowych Użytkowników podmiotom niepowiązanym bez zgody zainteresowanych Użytkowników, chyba, że zachodzą następujące okoliczności:
•Operator może korzystać ze wsparcia podmiotów zewnętrznych w celu świadczenia udostępnianych przez siebie usług, w którym to przypadku podmioty te nie są upoważnione do niezależnego wykorzystywania danych osobowych przetwarzanych w imieniu Serwisu, a ich działania podlegają przepisom niniejszej Polityki Prywatności.
•Operator zachowuje prawo do udostępniania danych organom publicznym wspierającym Serwis w walce z oszustwami i nadużyciami w Serwisie w prowadzeniu postępowań o możliwe naruszenia prawa lub w zwalczaniu innych ewentualnych naruszeń Regulaminu Serwisu zgodnie w wymogami prawa.
c)W ramach przyjętej Polityki Prywatności Operator zobowiązuje się nie wypożyczać ani nie sprzedawać danych osobowych Użytkowników.
W przypadku restrukturyzacji lub sprzedaży prowadzonej działalności lub jego części oraz przeniesienia całego majątku lub znaczącej jego części na nowego właściciela dane osobowe Użytkowników mogą zostać przeniesione na kupującego, w celu zapewnienia kontynuacji świadczenia usługi w ramach Serwisu.
d)Operator może udostępniać dane zanonimizowane (tj. takie, które nie identyfikują konkretnych Użytkowników) zewnętrznym usługodawcom, zaufanym partnerom lub agencjom badawczym w celu lepszego rozpoznania atrakcyjności reklam i usług dla Użytkowników, poprawy ogólnej jakości i efektywności usług świadczonych przez Portal lub wymienione podmioty lub udziału w badaniach naukowych przynoszących szeroko rozumianą korzyść społeczną.

6.METODY KONTROLI PO STRONIE UŻYTKOWNIKA
a) Użytkownicy, którzy utworzyli Konto lub zamieszczają na nim Ogłoszenia, mają prawo do wglądu, edycji i usuwania podanych przez siebie danych. Użytkownik zapewnia, że podawane lub publikowane przez niego dane na Portalu są poprawne. Dane Ogłoszeń mogą być modyfikowane lub usuwane przez Użytkownika w sekcji „Moje Konto” na stronie internetowej lub w aplikacji mobilnej Portalu.
b) Niektóre podmioty zewnętrzne działające w ramach Serwisu, np. Google AdWards, umożliwiają Użytkownikom wycofanie zgody na gromadzenie i wykorzystywanie przez nie danych na potrzeby reklam bazujących na aktywności Użytkownika.
c) Większość znanych przeglądarek (np. Safari, Firefox, Internet Explorer, Chrome, Opera) udostępnia możliwość ograniczenia lub zablokowania wykorzystywania plików „cookies” w systemie Użytkownika. Należy zauważyć jednak, że wyłączenie w przeglądarce internetowej plików „cookies” w odniesieniu do domen pierwszej kategorii (odwiedzane strony internetowe) i pozostałych domen (firmy stron innych nie bezpośrednio odwiedzane) może skutkować w niektórych przypadkach ograniczeniem funkcjonalności stron.

7.BEZPIECZEŃSTWO
Wszystkie zbierane przez Operatora dane chronione są z użyciem racjonalnych środków technicznych i organizacyjnych oraz procedur bezpieczeństwa, w celu zabezpieczenia ich przed dostępem osób nieupoważnionych lub ich nieupoważnionym wykorzystaniem. Podmioty powiązane z Serwisem, zaufani partnerzy i zewnętrzni usługodawcy zobowiązali się do zarządzania danymi zgodnie z przyjętymi przez Operatora wymogami bezpieczeństwa i ochrony prywatności.

ZAŁACZNIK NR 2

USŁUGI PŁATNE
 
1.PAKIETY OGŁOSZEŃ:
1)Zestaw Ogłoszeń zwany „Pakiet Ogłoszeń” jest formą promocji dla Użytkowników w celu emitowania Promowanych Ogłoszeń w większej ilości w danym przedziale czasu.
2)Pakiet nabywany przez (wyłącznie) zarejestrowanego Użytkownika jest usługą płatną, polegającą na wykupieniu odpowiedniej ilości punktów do wykorzystania przy zamieszczaniu następujących rodzajów Ogłoszeń:
a)W Ogłoszeniach zwykłych – przypisanych do kategorii Pakiet Ogłoszeń można wykupić do wykorzystania wyłącznie przy zamieszczaniu Ogłoszeń „Premium Plus”.
Jeden pkt z Pakietu… odpowiada jednemu Ogłoszeniu „Premium Plus”.
b)W Ogłoszeniach z Działu Nieruchomości – Pakiet Ogłoszeń można wykupić do wykorzystania wyłącznie przy zamieszczaniu Ogłoszeń Nieruchomości „Premium Plus”.
Jeden pkt z Pakietu… odpowiada jednemu Ogłoszeniu Nieruchomości „Premium Plus”.
c)W Ogłoszeniach z Działu Oferty Firm – Pakiet Ogłoszeń można wykupić do wykorzystania wyłącznie przy zamieszczaniu Ogłoszeń „Top Oferta”.
Jeden pkt z Pakietu… odpowiada jednemu Ogłoszeniu „Top Oferta”.
3)Wszystkie Ogłoszenia w danym wykupionym Pakiecie muszą pochodzić od jednego Użytkownika oraz z jednego adresu e-mail przypisanego do Konta Użytkownika.
4)Wszystkie Pakiety są płatne, a płatności za usługę w pełnej należnej kwocie dokonuje się poprzez przelew na wskazane konto bankowe wskazane na Portalu.
5)Zamówienie wybranego Pakietu Ogłoszeń na Portalu odbywa się za pośrednictwem korespondencji e-mail poprzez Formularz Kontaktowy, znajdującą się w zakładce „Kontakt” umieszczonej w „stopce” Portalu.
6)W zamówieniu należy dokładnie określić rodzaj Pakietu… oraz dla rozróżnienia Usługi - wskazanie unikalnego Symbolu przypisanego do danego Pakietu... Niezbędne informacje do dokonania wyboru i zamówienia wraz z cenami znajdują się w Załączniku nr 3 Regulaminu.
7)Operator zastrzega sobie możliwość ustalania na drodze negocjacji z Użytkownikiem również innych form promocji, gdzie koszty abonamentu (Pakietów) będą ustalane indywidualnie.
8)Informacja o przyznaniu Pakietu następuje w drodze zwrotnej korespondencji na adres e-mail Użytkownika - zamawiającego Pakiet i zostaje uruchomiona poprzez dodanie punktów do Konta Użytkownika (wraz z naliczaniem okresu na wykorzystanie) od momentu dokonania zapłaty.
9)Okres na wykorzystanie każdego Pakietu wynosi 90 dni.
10)Opłata za niewykorzystane Ogłoszeń z Pakietu w danym przedziale czasowym nie podlega zwrotowi, a wykupione Pakiety nie kumulują się w kolejnych okresach.
11)Każde Ogłoszenie z wykupionego Pakietu Ogłoszeń traktowane jest formalnie i prawnie jak każde inne Ogłoszenie emitowane na Portalu i podlega w całości obostrzeniom zawartym w Regulaminie Portalu.
12)Ogłoszenie z aktywną usługą Pakietu, które jest niezgodne z prawem lub postanowieniami Regulaminu, w szczególności: dodane w niewłaściwej kategorii, podobne lub będące duplikatem ogłoszenia dodanego wcześniej, wielokrotnie powtórzone (o charakterze spamu), uznane za obraźliwe, zawierające treści pornograficzne, będące próbą oszustwa, naruszające jakiekolwiek prawa autorskie będzie dezaktywowane (usunięte) bez możliwości zastąpienia go innym Ogłoszeniem.
13)Ogłoszenie, którego emisja została rozpoczęta lub Ogłoszenie zostało dezaktywowane z powodów opisanych w ust. 11 zaliczone jest, jako wykorzystane w wykupionym Pakiecie.
14)W przypadku usunięcia lub dezaktywacji Ogłoszenia z aktywną usługą Pakietu przed wygaśnięciem okresu emisji usługi, pobrana opłata za niewykorzystany okres nie będzie zwracana.
15)Wysokość opłat za oferowane Pakiety Ogłoszeń może ulec zmianie.
Aktualna wysokość opłat będzie publikowana na stronach Regulaminu Portalu Pakiety wykupione (bez względu na ilość wykorzystanych Ogłoszeń) na dany okres przed wejściem w życie zmian będą wykonane na warunkach dotychczasowych, natomiast dalsze aktywacje na kolejne okresy możliwe są na warunkach bieżących i obowiązujących w dniu wykupienia Pakietu.
16)Pakiet można wykupić po określonej cenie dla Ogłoszeń wskazanych w ust.2 w ilości:
a)10 pkt (dla 10 Ogłoszeń)
b)20 pkt (dla 20 Ogłoszeń)
c)50 pkt (dla 50 Ogłoszeń)
d)100 pkt (dla 100 Ogłoszeń)
17)Punkty w ramach Pakietu nie wykorzystane w danym okresie, na który zostały wykupione nie kumulują się i tracą ważność po upływie okresu na jaki zostały wykupione i zostaną bezpowrotnie usunięte z Konta Użytkownika.
18)Za wykorzystanie punktów w danym okresie, na który zostały wykupione odpowiada Użytkownik, a w przypadku ich niewykorzystania opłata nie podlega zwrotowi.
 
2.OGŁOSZENIA PROMOWANE.
Skuteczność ogłoszeń można zwiększać wykupując opcję promowania.
Promowanie pozwala wyróżnić ogłoszenie i przyciągnąć potencjalnych klientów.
Na Portalu można korzystać z następujących sposobów Promowania Ogłoszeń:
1)Podbijanie Ogłoszeń na liście wyników.
a)Podbicie ogłoszenia następuje wyłącznie dla wykupionej wcześniej usługi emisji Ogłoszenia Premium Plus.
b)Podbijanie Ogłoszenia mogą dokonać jedynie zarejestrowani i zalogowani Użytkownicy Portalu przy użyciu strzałki znajdującej się w prawym – górnym rogu swojego Ogłoszenia.
c)Do wyboru są dwa rodzaje podbicia:
- podbicie z dodaniem 3 punktów do Ogłoszenia,
- podbicie z dodaniem 6 punktów do Ogłoszenia,
d)Podbicie Ogłoszenia zostanie aktywowane (dodanie punktów) z chwilą dokonania opłaty, a o tym fakcie Użytkownik zostanie poinformowany za pośrednictwem poczty e-mail.
e)Sortowanie „podbitych” ogłoszeń odbywa się;
- podbite (na samej górze listy ogłoszenie „Polecane”, które ma najwięcej punktów)
- w dalszej kolejności Ogłoszenia sortowane są po dacie dodania do Serwisu.
f)Opłaty za korzystanie z funkcji Podbicia Ogłoszenia określa Cennik będący załącznikiem nr 3 Regulaminu.
2)Wyróżnianie ogłoszenia.
Można wyróżnić swoją ofertę spośród innych i sprawić, aby była bardziej zauważalna, wykorzystując do tego narzędzia jakie oferuje Portal.
Do wyboru jest kilka, bardzo efektywnych sposobów promocji swoich ofert.
a)Ogłoszenie Wyróżnione polega na dodaniu do niego kolorowego tła (błękitnego) w ramach publikowanej listy wszystkich Ogłoszeń i wyświetleniu rotacyjnemu w tzw. sekcji Ogłoszeń wyróżnionych.
b)Wyróżnienia dokonuje Użytkownik w momencie zamieszczania Ogłoszenia (standardowo na okres 7 dni) lub:
- w dowolnej chwili osobiście, jeśli jest Użytkownikiem zarejestrowanym,
- na wniosek złożony drogą e-mail do Administratora Serwisu, jeśli nie posiada Konta w Serwisie lub chce skorzystać z opcji dłuższego terminu Wyróżnienia wg cennika zawartego w Załączniku nr 3 Regulaminu.
3)Ogłoszenie Premium
a)Ogłoszenie typu Premium Prezentowane jest w wyróżnionej niebieskiej ramce i zawsze na górze wyników z listy kategorii w której został dodany.
b)Wykupienie Premium Ogłoszenia dokonuje Użytkownik w momencie zamieszczania Ogłoszenia w Serwisie (standardowo na okres 7 dni) lub:
- w dowolnej chwili osobiście, jeśli jest Użytkownikiem zarejestrowanym,
- na wniosek złożony drogą e-mail do Administratora Portalu, jeśli Użytkownik nie posiada Konta w Serwisie lub chce skorzystać z opcji dłuższego terminu Promowania wg cennika zawartego w Załączniku nr 3 Regulaminu.
4)Ogłoszenie Premium Plus
a)Ogłoszenie typu Premium Plus prezentowany na stronie głównej Serwisu oraz wyróżniony niebieską ramką, oraz prezentowany zawsze na początku listy kategorii.
b)Wykupienie Premium Plus Ogłoszenia dokonuje Użytkownik w momencie zamieszczania Ogłoszenia w Serwisie (standardowo na okres 7 dni) lub:
- w dowolnej chwili osobiście, jeśli jest Użytkownikiem zarejestrowanym,
- na wniosek złożony drogą e-mail do Administratora Portalu, jeśli Użytkownik nie posiada Konta w Serwisie lub chce skorzystać z opcji dłuższego terminu Promowania Plus wg cennika zawartego w Załączniku nr 3 Regulaminu.
5)Top Oferta – dla Firm
a)Oferta prezentowana na stronie głównej Działu "Oferty Firm" oraz wyróżniona niebieską ramką i prezentowana zawsze na początku listy kategorii w której została dodana.
b)Wykupienie Ogłoszenia jako Top Oferta dokonuje Użytkownik w momencie zamieszczania Ogłoszenia w Serwisie (standardowo na okres 7 dni) lub:
- w dowolnej chwili osobiście, jeśli jest Użytkownikiem zarejestrowanym,
- na wniosek złożony drogą e-mail do Administratora Serwisu, jeśli Użytkownik nie posiada Konta w Serwisie lub chce skorzystać z opcji dłuższego terminu dla Top Oferty wg cennika zawartego w Załączniku nr 3 Regulaminu.
6)Uwagi końcowe dotyczące promocyjnych Ogłoszeń.
a)Po dokonaniu zakupu Promocji Ogłoszenia /Wyróżnienie, Premium czy Premium Plus/ Serwis wysyła potwierdzenie mailowe wraz z Potwierdzeniem Zamówienia, które jest jedynym dowodem zapłaty za Ogłoszenie wykupienie Promocji wydawanym przez Polski Portal Ogłoszeniowy.pl.
b)Wysokość opłat za Ogłoszenia Promocyjne jest wyświetlona podczas procesu zamieszczania Ogłoszenia oraz przed wyborem/decyzji o jego zakupie.
c)Wyróżnienie ogłoszeń podlega opłacie.
d)Wysokość opłat za Ogłoszenia Promocyjne określa cennik będący załącznikiem nr 3 Regulaminu
e)Wysokość opłat może ulec zmianie. Aktualna wysokość opłat będzie publikowana na stronach Regulaminu Portalu
f)Usługi aktywowane przed wejściem w życie zmian będą wykonane na warunkach dotychczasowych, natomiast dalsze aktywacje możliwe są na warunkach bieżących.
g)Publikacja Ogłoszenia Promocyjnego następuje tak szybko, jak to możliwe i wykonalne. Jeśli z przyczyn natury technicznej, bądź innych, niemożliwych do przewidzenia, promowanie Ogłoszenie nie zostanie opublikowane w ciągu 24 godzin od chwili otrzymania Potwierdzenia Zamówienia Użytkownik powinien skontaktować się z Administratorem Serwisu pod nr tel. (+48) 735 707 000, podając tytuł Ogłoszenia oraz adres e-mail, który był użyty do zamieszczenia Ogłoszenia na naszym Portalu.
h)Okres promowania Ogłoszenia rozpoczyna się od momentu publikacji promowanego Ogłoszenia w Serwisie, co zostanie potwierdzone drogą mailową.
i)Ogłoszenie promowane będzie publikowane na Portalu przez okres max.
7 kolejnych dni (ilość dni ustala/zmienia Operator w ramach promocji).
Jeśli Ogłoszenie wygasa przed 7-dniowym okresem wykupienia promowania to jego zakończenie nastąpi z chwilą wygaśnięcia Ogłoszenia.
j)W przypadku usunięcia lub dezaktywacji Ogłoszenia promocyjnego przed wygaśnięciem okresu promowania, ponowna reaktywacja promowania nie będzie możliwa. Za niewykorzystany okres nie będzie zwracana pobrana opłata.
k)Ogłoszenia promowane podlegają identycznym obostrzeniom jak inne Ogłoszenia wynikającym z obowiązującego prawa oraz niniejszego Regulaminu.
7)Reklama na Portalu.
Na Portalu są wyznaczone miejsca na prezentacje Reklam zarówno graficznych, jak i tekstowych.
a)Zamieszczona poniżej grafika określa miejsca, w które można wykupić Reklamę.
b)Reklamę można wykupić na dany okres czasu, a plik graficzny musi spełniać odpowiednie wymogi co do jakości, rozdzielczości i formatu.
c)Reklama tekstowa umieszczona jest na stronie głównej i podstronach Portalu z uwzględnieniem wymogów:
- Tytuł linka nie może przekroczyć 30 znaków,
- treść linka 100 znaków,
- adres strony 150 znaków.
- posiada formę ustaloną przez Serwis i nie może zawierać kodu HTML
d) Zabrania się dodawania linków do stron niezgodnych z polskim i międzynarodowym prawem, nie mogą zawierać treści o charakterze erotycznym, nawołujących do nienawiści rasowej, urażających czyjekolwiek uczucia i przekonania religijne, wulgarnych, nieetycznych i obraźliwych.
e) Serwis zastrzega sobie prawo do usunięcia reklamy niezgodnych z regulaminem linków tekstowych bez zwrotu opłaty za nią.;
f) Reklamę na Portalu umieszcza wyłącznie Administrator po indywidualnych uzgodnieniach z Użytkownikiem i jej opłaceniu.
g)Kontakt w sprawie Reklam: biurodsreklam@gmail.com .
h)Cennik Reklam określony jest w Załączniku nr 3 Regulaminu.

GŁÓWNY RECENZENT
"Kiedy przeczytam nową książkę, to tak jakbym znalazł nowego przyjaciela, a gdy przeczytam książkę, którą już czytałem - to tak jakbym spotkał się ze starym przyjacielem."
                                   /przysłowie chińskie/
Zapisz się do newslettera:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.